Storno podmínky

Úvod

 • Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (=provozovatel ubytovacího zařízení).
 • Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
 • Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
 • Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit fakturu, splatnou nejpozději 15 dnů před uskutečněním pobytu. Faktura činí 100% z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.
 • V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena platba a dle storno podmínek je výše zaplacené sumy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.
 • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta

 • Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 15 dnů před ohlášeným příjezdem.
 • Při zrušení rezervace 14 – 7 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
 • Při zrušení rezervace 6 – 3 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 70% z celkové ceny pobytu.
 • Při zrušení rezervace 2 a 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
 • Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.
 • Stornopoplatek je smluvní pokutou.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.

Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty.

V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

V případě storna v souvislosti s onemocněním COVID-19

PODMÍNKY STORNA V RÁMCI AKCE BEZPČENÁ REZERVACE
(platí do 31. 12. 2021)

V případě zrušení rezervace v souvislosti s onemocněním COVID-19 (nařízená karanténa, pozitivní test, vládní nařízení) si ubytovatel případné stornopoplatky nenárokuje. Po předložení potvrzujícího dokumentu o této skutečnosti, je možné v rezervaci přesunout nebo zrušit zdarma, a to až do dne plánovaného příjezdu (včetně).